Thank you for visiting our website.

Cảm ơn Quý khách truy cập vào website của Ngân hàng Hong Leong.

Please be informed from 5 Mar 2022, the following link https://hongleongconnect.com.vn/rib/app/fo/login will no longer be available for use. Please use the following link https://www.hongleongconnect.com.vn/rib/app/fo/login to continue with your internet banking needs.

Ngân hàng trân trọng thông báo kể từ ngày 05/03/2022, trang https://hongleongconnect.com.vn/rib/app/fo/login sẽ không sử dụng được nữa. Vui lòng truy cập vào trang mới này: https://www.hongleongconnect.com.vn/rib/app/fo/login để tiếp tục thao tác các dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Quý khách.